Ta strona internetowa korzysta z plików cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika, służące m.in. do prowadzenia statystyk odwiedzin). Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Niniejsze Ogólne Warunki Najmu Samochodu (dalej: Ogólne Warunki) określają prawa i obowiązki stron umowy, której przedmiotem jest oddanie przez firmę PROSPECT GROUP Sp. z o. o. ul. Marusarzówny 10/11, 44-330 Jastrzębie-Zdrój KRS: 0000543140, NIP: 63322233708; REGON: 360768340 (dalej: Wynajmujący) do używania przez klienta (dalej: Najemca) określony w umowie pojazd (dalej: Samochód, Pojazd lub Przedmiot najmu).

Niniejsze Ogólne Warunki Najmu obowiązują we wszystkich umowach określonych w zdaniu poprzednim. Strony mogą częściowo wyłączyć lub zmodyfikować zapisy umowy. Wymagana jest do tego forma pisemna pod rygorem nieważności. Wyłączone jest dorozumiane zawarcie umowy, milczące przyjęcie warunków umów stosowanych przez Najemcę bądź zawarcie umowy w formie innej niż pisemna lub dokumentowa.

 1. Strony umowy. Kierowca pojazdu.
  1. Najemcą Samochodu może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,której prawo nadaje zdolność prawną (ułomna osoba prawna).
  2. Najemca Pojazdu będący osobą fizyczną musi spełniać następujące wymagania:
   1. ma ukończone 21 lat,
   2. posiada niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem od minimum 1 roku, a w szczególności, nie został pozbawiony praw przez kompetentny do tego organ i nie toczy się przeciw niemu postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia go prawa jazdy,
   3. posiada ważny dowód osobisty lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość,
   4. posiada drugi dokument potwierdzający tożsamość,
   5. posiada ważny dokument prawa jazdy.
  3. Kierowcą Pojazdu może być wyłącznie Najemca lub osoba wskazana w umowie, spełniająca warunki określone w punkcie 2.
  4. Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej przy podpisaniu umowy najmu i wydaniu Przedmiotu najmu, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w punkcie 1.2., co oznacza, że w przypadku wskazania jako kierowcę inną osobę niż Najemca przedstawić także dokumenty (kserokopie) tej osoby.
 2. Zawarcie umowy. Czas trwania umowy. Koszty najmu.
  1. Do podpisania umowy najmu i wydania przedmiotu najmu niezbędne są:
   1. w przypadku osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami - dwa dokumenty potwierdzające tożsamość Najemcy,
   2. w przypadku przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dokumenty wymienione w punkcie a) oraz wydruk z CEIDG,
   3. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – wypis/wydruk z KRS lub innego właściwego rejestru, z którego wynikają aktualne dane o reprezentacji podmiotu oraz dwa dokumenty tożsamości osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania podmiotu.
  2. Wynajmujący i Najemca wypełniają i podpisują protokół przyjęcia/przekazania samochodu oraz umowę najmu.Dokumenty te łącznie z niniejszymi ogólnymi warunkami stanowią treść umowy najmu (dalej: Umowa). Podpisując wskazane w zdaniu pierwszym dokumenty Najemca oświadcza, że zapoznał się z ich treścią, Ogólnymi Warunkami oraz innymi informacjami niezbędnymi do wykonania Umowy, w szczególności aktualnie obowiązującym cennikiem stosowanym przez Wynajmującego (dalej: Cennik).
  3. Najkrótszy okres najmu Pojazdu to 24 godziny.
  4. Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu oraz innych opłat w wysokości i na zasadach określonych w Umowie.
  5. Zapłata czynszu najmu następuje w całości z góry za cały okres najmu określony w Umowie, wg stawki dobowej określonej w aktualnym Cenniku.
  6. Przedłużenie najmu może nastąpić wyłącznie za zgodą Wynajmującego, połączoną z zapłatą czynszu zgodnie z warunkami określonymi w punkcie2.4.
  7. Najemca zobowiązany jest najpóźniej w chwili wydania mu pojazdu do wpłacenia kaucji wg stawki obowiązującej w dniu wypożyczenia. Kaucja stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy i może zostać zatrzymana w części lub w całości po zakończeniu najmu. Najemca wyraża zgodę na zatrzymanie kaucji na poczet jego zobowiązań wynikających z umowy (potrącenie). W przypadku prawidłowego wykonania umowy i zgodnego z nią zdania pojazdu, kaucja zostaje zwrócona Najemcy w kwocie odpowiadającej nominalnej wartości wpłaconej sumy.
  8. Najemca ponosi koszty związane z eksploatacją Pojazdu w okresie najmu, w szczególności koszty paliwa, smarów i płynów technologicznych, opłat i innych ciężarów związanych z posiadaniem i używaniem pojazdu, a także, kosztów parkowania, mandatów karnych, postępowań w sprawach o wykroczenia, karnych i cywilnych, związanych z posiadaniem oraz używaniem pojazdu przez Najemcę z (wyłączeniem przypadków, gdy odpowiedzialność za nie ponosi Wynajmujący) oraz inne koszty wskazane w Umowie.
  9. Najemca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych za naruszenia obowiązków umownych o charakterze niepieniężnym. Rodzaj naruszeń oraz wartość kar umownych określa Cennik. Do wymienionych w Cenniku wartości należy doliczyć podatek VAT, przy czym nie dotyczy to Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Cennika. Wynajmujący ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych dalszego odszkodowania w kwocie przewyższającej wartość kar umownych.
 3. Przedmiot najmu. Zasady korzystania z Pojazdu.
  1. Najemca otrzymuje sprawny technicznie Pojazd, bez usterek oraz jakichkolwiek uszkodzeń, czysty, z pełnym bakiem paliwa. Wszelkie ewentualne uwagi dotyczące stanu technicznego, wyglądu wewnętrznego, zewnętrznego, zauważonych uszkodzeń i wyposażenia Pojazdu (w tym stanu paliwa) zawiera protokół przyjęcia/przekazania pojazdu stanowiący integralną część Umowy.
  2. Najemca zobowiązuje się używać Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, właściwościami oraz instrukcjami, wskazówkami Wynajmującego, a także zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego. Zabrania się w szczególności holowania innych pojazdów, przeciążenia Pojazdu, udziału we wszelkiego rodzaju rajdach lub wyścigach samochodowych, palenia tytoniu wewnątrz Pojazdu, pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości wynikającej z aktualnego cennika, a także używania Pojazdu w sposób niezgodny z prawem, m.in. przewożenia towarów niezgodnych z przepisami prawa kraju, w którym pojazd się znajduje itp.
  3. Najemca zobowiązuje się dbać o Pojazd i utrzymywać go w dobrym stanie, w tym stanie technicznym, w szczególności uwzględniając właściwość Pojazdu, jego zewnętrzny i wewnętrzny wygląd oraz wymagania określone Umową i ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Dobry stan Pojazdu oznacza stan nie pogorszony w stosunku do stanu z dnia jego wydania Najemcy, z uwzględnieniem jego zużycia wynikającego z prawidłowego używania.
  4. W celu utrzymania w należytym stanie Pojazdu Najemca przyjmuje na siebie obowiązek m.in.: sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu hamulcowego, elektrolitu w akumulatorze, sprawdzania działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych, sprawdzenia prawidłowego ciśnienia w oponach, jak również dokonywania napraw uszkodzonych kół na własny koszt. Zabrania się pozostawiania w pojeździe dokumentów, kluczyków, a także panelu odtwarzacza, nawigacji satelitarnej, jeśli takie samochód posiada.
  5. W czasie trwania najmu Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą. Jeśli Pojazd nie jest użytkowany należy pozostawić go na parkingu strzeżonym, bądź na ogrodzonej posesji. Koszty parkingu i przechowania ponosi w całości Najemca.
  6. W razie awarii, uszkodzenia, usterki, zdarzenia drogowego Samochodu w okresie najmu, Najemca obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego. Jeśli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lub może doprowadzić do uszkodzenia Pojazdu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkodę Najemcy wynikłą z awarii, uszkodzenia pojazdu lub wypadku z jego udziałem, chyba że szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej.
  7. Najemca nie ma prawa oddania samochodu osobie trzeciej w podnajem lub do bezpłatnego użytkowania. Naruszenie zakazu wiąże się z obowiązkiem zapłaty kary umownej.
  8. Najemca nie może zmieniać przeznaczenia pojazdu ani dokonywać jakichkolwiek zmian w pojeździe, a w szczególności instalować dodatkowego wyposażenia. Podzespoły pojazdu są oznakowane i oplombowane, naruszenie plomb i oznakowań grozi odpowiedzialnością karną. W przypadku samowolnego zdemontowania oznakowanych części pojazdu od Najemcy pobrana zostanie kwota wg aktualnie obowiązującej ceny detalicznej wraz z montażem. Najemca lub użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać żadnych napraw i zmian, z wyłączeniem kół jezdnych.
  9. Pojazd nie może opuszczać granic kraju bez pisemnej zgody Wynajmującego. Naruszenie tego obowiązku powoduje obowiązek zapłaty kary umownej. W przypadku zgody Wynajmującego na wyjazd poza Unię Europejską Najemca zobowiązany jest na własny koszt do wykupienia dodatkowej polisy OC („zielona karta”).
  10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ruchomości pozostawione i przewożone przez Najemcę i osoby trzecie w przedmiocie najmu.
  11. Dzienny limit kilometrów oraz dopłata za każdy kolejny kilometr został określony w umowie w §3 pkt. 4
  12. W wynajętym samochodzie może być zamontowane urządzenie do kontrolowania aktualnego położenia oraz prędkości, a Najemca wyraża na to zgodę.
  13. Za wszelkie naruszenia prawa z udziałem Pojazdu w okresie najmu odpowiedzialność ponosi Najemca. W przypadku zwrócenia się przez uprawniony podmiot do Wynajmującego z żądaniem z tego tytułu, przekaże on temu podmiotowi dane Najemcy, na co ten wyraża bezwarunkowo zgodę. W takich przypadkach Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu wszelkich poniesionych przez niego kosztów oraz poniesienia opłaty zgodnie z Cennikiem.
 4. Uszkodzenie lub utrata Pojazdu. Ubezpieczenie.
  1. Przedmiot najmu jest ubezpieczony, posiada ubezpieczenie OC, AC i NNW. Wynajmujący oświadcza, że zapoznał się z warunkami ubezpieczenia i ma świadomość obowiązków umownych, w szczególności terminu i zakresu zgłoszenia szkody. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje m.in. szkód w przypadku: ucieczki z miejsca zdarzenia, złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody, kierowania pojazdem w stanie po zażyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz bez ważnego prawa jazdy. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje kradzieży samochodu w przypadku, gdy nie zostaną zwrócone Wynajmującemu kluczyki lub/i dokumenty pojazdu oraz w przypadku, gdy pojazd nie został właściwie zabezpieczony przed kradzieżą i włamaniem.
  2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (w tym utracone korzyści) powstałe w przedmiocie najmu, które nie są objęte ubezpieczeniem, bądź które nie w pełni pokrywa ubezpieczyciel, a także których pokrycia ubezpieczyciel odmówił, w szczególności te: których przyczyną było prowadzenie pojazdu przez nieuprawnione osoby lub użytkowanie w zabronionym celu, lub/ i załadunek lub niewłaściwa obsługa pojazdu, wyrządzone z winy umyślnej Najemcy oraz spowodowane jego niedbalstwem lub lekkomyślnością, naruszeniem obowiązków umownych, w tym naruszeniem OWU ubezpieczyciela. Celem uniknięcia wątpliwości za szkody wymienione w zdaniu poprzednim uznaje się również te, w których ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, a powody tej odmowy tkwiły w naruszeniu przez Najemcę obowiązków umownych.
  3. O winie umyślnej Najemcy, o której mowa w punkcie 4.2. świadczą w szczególności: prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz użycie samochodu niezgodnie z przeznaczeniem (np. udział w zawodach sportowych, przewożenie dobra niezgodne z prawem), jak również niewłaściwe załadowanie i przewożenie ładunku bądź bagażu.
  4. W każdym przypadku Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie opon w Pojeździe.
  5. Najemca, który nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ponosi każdorazowo (niezależnie od odpowiedzialności wskazanej w ogólnych warunkach najmu i umowie) oraz niezależnie od ubezpieczenia pojazdu z tytułu OC i AC i uzyskanego z tego tytułu odszkodowania odpowiedzialność za przestój samochodu, spowodowany zdarzeniem wynikłym w trakcie trwania najmu, w wysokości według dobowej stawki wypożyczenia pojazdu za każdy dzień przestoju pojazdu. Okres przestoju to okres naprawy pojazdu koniecznej z uwagi na uszkodzenia/usterki wynikłe w okresie najmu przywrócenia stanu poprzedniego lub okres oczekiwania na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela z tytułu szkody całkowitej – do dnia wypłaty odszkodowania.
  6. Najemca ponosi każdorazowo odpowiedzialność za utratę zniżek lub podwyższenie składek ubezpieczeniowych Wynajmującego na ubezpieczenie AC lub/i OC wynikłych ze zdarzenia powstałego w okresie najmu. Aby uniknąć wątpliwości ustala się, że obowiązek wymieniony w zdaniu poprzednim dotyczy szkód likwidowanych zarówno z ubezpieczenia OC (uszkodzenie innego pojazdu) jak i z ubezpieczenia AC (uszkodzenie Przedmiotu najmu). W celu ułatwienia rozliczeń ustala się, iż Najemca niebędący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego w przypadku wystąpienia w okresie Najmu zdarzenia, z którym wiąże się utrata zniżek bądź podwyższenie składki ubezpieczeniowej, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kwoty równej 15 % wartości składek na pełne ubezpieczenie wszystkich pojazdów znajdujących się w posiadaniu Wynajmującego (za które płaci ubezpieczenie). Wymieniony w zdaniu poprzednim stosunek liczony jest w oparciu o sumę składek zapłaconych przez Wynajmującego na ubezpieczenie OC, AC i NNW pojazdów Wynajmującego obowiązujące w dniu zdarzenia. W każdym przypadku Najemca ponosi odpowiedzialność za rzeczywistą szkodę Wynajmującego wynikłą z okoliczności opisanych w zdaniu poprzednim, ta zaś w przypadku zdarzenia z udziałem Przedmiotu najmu i z szeroko rozumianej winy kierującego obejmuje wszelkie koszty związane z przeliczeniem składek i zwiększeniem składek na ubezpieczenie wszystkich pojazdów Wynajmującego, również wynikłe w przyszłości.
  7. W przypadku uczestnictwa Pojazdu w zdarzeniu drogowym, w tym w jakiejkolwiek kolizji Najemca zobowiązany jest:
   1. powiadomić niezwłocznie Wynajmującego na nr telefonu 605 423 627 lub 791 784 777 o miejscu i przebiegu zdarzenia,
   2. wezwać na miejsce zdarzenia Policję i uzyskać od niej wiążące informacje istotne dla zgłoszenia szkody,
   3. uzyskać stosowne do okoliczności oświadczenie uczestników zdarzenia, w przypadku winy po stronie innego uczestnika uzyskać dane niezbędne do zgłoszenia szkody (m.in.: nazwa zakładu ubezpieczeń, nr polisy),
   4. zabezpieczyć Pojazd,
   5. przekazać wszystkie zebrane informacje Wynajmującemu.
  8. Obowiązki wymienione w punkcie 4.7. lit a), b) i e) mają zastosowanie przypadku kradzieży Pojazdu. Dodatkowo w Najemca zobowiązany jest niezwłocznie nie później niż w ciągu 24 godzin od stwierdzenia kradzieży zwrócić Wynajmującemu kluczyki i dokumenty Samochodu.
  9. Najemca przyjmuje do wiadomości, iż niewypełnienie wymienionych w punkcie 4.7. i 4.8. obowiązków może spowodować niemożność zgłoszenia szkody i odmowę wypłaty odszkodowania przez właściwy zakład ubezpieczeń, co rodzi odpowiedzialność wymienioną w punkcie 4.2.
  10. W przypadku uszkodzenia Samochodu w trakcie najmu powodującego, że szkoda pokryta będzie w całości z polisy ubezpieczeniowej AC Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kosztów udziału własnego w szkodzie w wysokości 20% kosztów naprawy wyliczonych na podstawie kosztorysu naprawy sporządzonego przez ASO w terminie 14 dni od wezwania. Nie dotyczy to Najemców będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, którzy zobowiązani są do zapłaty rzeczywistych kosztów udziału własnego (franczyzy redukcyjnej) zgodnie z warunkami ubezpieczenia Przedmiotu najmu.
  11. W przypadku uszkodzenia Samochodu w trakcie najmu powodującego, że szkoda pokryta będzie w całości z polisy ubezpieczeniowej AC Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kosztów udziału własnego w szkodzie w wysokości 20% kosztów naprawy wyliczonych na podstawie kosztorysu naprawy sporządzonego przez ASO w terminie 14 dni od wezwania. Nie dotyczy to Najemców będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, którzy zobowiązani są do zapłaty rzeczywistych kosztów udziału własnego (franczyzy redukcyjnej) zgodnie z warunkami ubezpieczenia Przedmiotu najmu.
  12. Wymienione w zdaniu 2. punktu 4.11. zasady stosuje się również do ustalania wartości szkody w przypadkach określonych w punkcie 4.2.
  13. W każdym przypadku wymienionym w punktach 4.2., 4.4., 4.5., 4.6., 4.10., 4.11. strony mogą wspólnie ustalić sposób naprawienia szkody. Wiążące ustalenia mogą być poczynione w szczególności w chwili zwrotu Pojazdu, w protokole odbioru.
 5. Zakończenie najmu. Zwrot pojazdu.
  1. Najemca jest zobowiązany zwrócić Samochód Wynajmującemu najpóźniej w dniu określonym w umowie i na minimum godzinę przed chwilą zakończenia najmu, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu i uzgodnieniu miejsca zwrotu Pojazdu, w stanie niepogorszonym, z pełnym zbiornikiem paliwa, czysty wraz z dokumentami i wyposażeniem z nim wydanym, pod rygorem odpowiedzialności Najemcy w formie kar umownych lub/i zapłaty odszkodowania na zasadach wynikających z umowy i obowiązujących przepisów. Stan pojazdu w chwili zwrotu ustalany jest w protokole odbioru, który stanowi załącznik do umowy.
  2. Brak zwrotu pojazdu w okresie przekraczającym 1 godzinę od zakończenia okresu najmu bez powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego powoduje zawiadomienie Policji o przywłaszczeniu samochodu, a wszelkie konsekwencje i koszty z tym związane ponosi Najemca. To samo dotyczy sytuacji, gdy mimo wyraźnego żądania Wynajmującego Najemca bezpodstawnie odmawia zwrotu Przedmiotu najmu.
  3. Najemca upoważnia Wynajmującego, na wypadek rozwiązania niniejszej umowy lub niezwrócenia pojazdu w terminie, do wejścia na teren oraz do pomieszczeń Najemcy, celem przejęcia pojazdu, również za pośrednictwem umocowanych osób trzecich, na koszt Najemcy.
  4. W przypadku zwłoki w zwrocie samochodu lub konieczności odbioru w innym miejscu niż wynikającym z umowy, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej według Cennika. W każdym przypadku Najemca zobowiązany jest do pokrycia również faktycznych kosztów poniesionych przez Wynajmującego w celu odebrania przedmiotu najmu.
  5. Ustalenia protokolarnego odbioru Przedmiotu najmu są wiążące dla stron.
  6. Odbiór może odbyć się z udziałem wyłącznie Wynajmującego w następujących przypadkach:
   1. porzucenia pojazdu przez Najemcę,
   2. przymusowego odbioru pojazdu w przypadkach wymienionych w umowie,
   3. zwrotu samochodu poza godzinami pracy wypożyczalni.
  7. Protokół odbioru w przypadkach wymienionych w punkcie 5.6. sporządzany jest w najbliższym możliwym dla Wynajmującego terminie. O wynikach odbioru Najemca powiadamiany jest w formie co najmniej dokumentowej tylko w przypadku ustalenia naruszenia obowiązków umownych.
 6. Przepisy końcowe. Klauzule marketingowe i dotyczące danych osobowych.
  1. Jeśli z niniejszych Ogólnych Warunków wynika obowiązek Najemcy zapłaty Wynajmującemu określonych należności bez wskazania terminu zapłaty, Najemca zobowiązany jest do zapłaty w niezwłocznie po wezwaniu do zapłaty, nie później jednak niż 14 dni od daty tego wezwania.
  2. W przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z opłat, Najemcy zostaną doliczone odsetki w wysokości równej maksymalnym odsetkom za opóźnienie. Niezależnie od tego Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do zapłaty należności.
  3. Jeśli z Ogólnych Warunków wynika obowiązek zapłaty kary umownej, Wynajmujący zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wartość kary.
  4. Najemca oświadcza, że zapoznał się z umową najmu oraz Ogólnymi Warunkami oraz Cennikiem i w pełni akceptuje wszystkie ich warunki, a także, że otrzymał Ogólne Warunki przed zawarciem umowy, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
  5. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego do celów związanych z realizacją niniejszej umowy, a także do ich wykorzystania w innych usprawiedliwionych celach w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 133, poz. 883 z dnia 29.08.1997r. z późń. zm.), a nadto do ich wykorzystania w celach marketingowych i innych zgodnie z obowiązującą u Wynajmującego Polityką prywatności, z którą miał możliwość zapoznania się przed zawarciem umowy. Wynajmujący oświadcza, iż chroni dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  6. W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych Wynajmujący ma prawo przekazać dane Najemcy oraz dodatkowych kierowców organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do dokonania wpisu do rejestru nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych, a także do wykorzystania danych w celu dochodzenia swoich praw.
  7. Najemca wyraża zgodę na utrwalenie swojej osoby poprzez sfotografowanie lub sfilmowanie przez Wynajmującego oraz wykonanie kserokopii wszystkich dokumentów potwierdzających tożsamość Najemcy.
  8. Najemca będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego oświadcza, iż ma świadomość, że z uwagi na rozpoczęcie świadczenia Wynajmującego w dniu zawarcia umowy, w chwili objęcia przedmiotu najmu utraci prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
  9. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu w zakresie spraw uregulowanych niniejszą umową.
  10. Wszystkie kwoty wymienione w niniejszej umowie są kwotami netto i należy doliczyć do nich podatek VAT w wysokości 23%. Zapisu nie stosuje się umów zawartych z konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  11. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wynajmującego. Zapisu nie stosuje się umów zawartych z konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.